พิธีการ และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2559 - 12 ตุลาคม 2563

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้นำมาซึ่งความวิปโยคอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเรียงตามลำดับ เวลา ดังนี้

20 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”