การจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยหน่วยจัดการสารสนเทศ ได้จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ http://web2.mfu.ac.th/kingbhumibol/ มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วยข้อมูลประกาศของสำนักพระราชวัง อาทิ แจ้งกำหนดการเข้าสักการะพระบรมศพ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อาทิ เรื่องแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยเปิดให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปลงนามถวายความอาลัยออนผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข่าวสาร ภาพกิจกรรมและวิดีโอเกี่ยวกับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย