พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541 ในวันที่ 25 กันยายน 2541 จึงถือวันที่ 25 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีถวายผ้ากฐิน

การทอดกฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย การถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์นั้นจัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญ เรียกว่า กฐินหลวง ส่วนพระกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิห้างร้าน และประชาชนทั่วไป นําไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จําพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ปีละ 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สืบทอดประเพณีอันสําคัญยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 นับถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 15 ครั้ง

พิธีดำหัวอธิการบดี

การดำหัว ในความหมายทั่วไปของชาวล้านนาหมายถึง “สระผม” แต่ในพิธีกรรม โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆ ปี หมายถึง การชำระสะสางสิ่งอันเป็นอัปมงคลในชีวิตให้หมดไป ด้วยการใช้น้ำส้มป่อยเป็นเครื่องชำระ

ตราสัญลักษณ์

 มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาประดับไว้ในตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษา

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ดอกหอมนวลหรือลำดวนเป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้คือ
1.เป็นต้นไม้ไทยยืนต้น ไม่ผลัดใบ
2.เป็นดอกไม้ที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ลายตุงประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ออกแบบตุงประจำมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อให้เป็นตุงชัย อันแสดงถึงความสามารถในการดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วงและได้นำลายตุงมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย

ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ

ครุยประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครุยประจำตำแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ครุยประจำตำแหน่งอธิการบดี ครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร
ครุยวิทยฐานะ แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ ครุยบัณฑิต   ครุยมหาบัณฑิต  ครุยดุษฎีบัณฑิต

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยเหตุที่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นมีความมุ่งหมาย เพื่อที่จะให้เป็นสถาบันที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง