พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยเหตุที่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นมีความมุ่งหมาย เพื่อที่จะให้เป็นสถาบันที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดสร้างพระเจ้าล้านทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่สักการะของพนักงาน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป