สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

7 ตุลาคม 2562

07:00 - 14:30 น.

,

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ในหัวข้อ “ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Seedling Innovation for Sustainable Development) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง และประทับรถยนต์พระที่นั่งมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 น. – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

07.30 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

              – ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

08.40 น. – เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

              – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการ

ตำรวจภูธรภาค 5 เผ้าฯ รับเสด็จ

              – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

              – ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

09.00 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

               – รองศาสตราจารย์นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปภัมภ์ และรองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้าฯ รับเสด็จ

               – รองศาสตราจารย์สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ประธานจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

               – เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

               – ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

               – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

               – ทรงคม

               – เสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

               – เสด็จเข้าหอประชุม

                  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

               – ประทับพระราชอาสน์ (บนเวที)

               – รองศาสตราจารย์นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

               – รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

               – ประธานฝ่ายวิชาการการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสาร

ประกอบการประชุม

               – รองศาสตราจารย์สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ประธานจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทยฯ กราบบังคมทูลรายงาน

               – รองศาสตราจารย์นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์

กราบบังคมทูลเบิก

                       – Professor Robert H. Grubbs เข้ารับพระราชทานโล่ (จำนวน 1 ราย)

                       – นักวิทยาศาสตร์อาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเทคโนโลยีดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และครู

วิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2562 เข้ารับพระราชทานโล่ (จำนวน 14 ราย)

                       – นักเรียนชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เข้ารับพระราชทานโล่

(จำนวน 8 ราย)

                       – ผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 45 (จำนวน 4 ราย)

              – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิด

การประชุมวิชาการฯ

              – จบพระราชดำรัส

              – เสด็จประทับพระราชอาสน์ (ด้านมุมบนเวที)

              – รองศาสตราจารย์นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์

กราบบังคมทูลแนะนำและกราบบังคมทูลเบิก Professor Robert H. Grubbs 2005 Nobel in Chemistry บรรยายนำ

เรื่อง Discovery and Applications of Selective Olefin Metathesis Catalysts (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

              – เสด็จฯ ออกจากหอประชุม

                   (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

              – เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง

              – ประทับพักพระราชอิริยาบถ

10.40 น. – เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารวันชัย ศิริชนะ

             – ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ

             – ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

             – ทอดพระเนตรนิทรรศการ และโครงงานวิทยาศาสตร์

             – ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารของสมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการ

ดำเนินงานจัดการประชุม (จำนวน 3 ชุด)

             – เสด็จขึ้นชั้น 2 (ทางบันได)

             – เสด็จเข้าห้องรับรอง

             – เสด็จฯ ไปยังห้องเชียงแสน

             – ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย

             – เสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดถวาย)

             – เสด็จออกจากห้องเชียงแสน

             – เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง

             – ประทับพักพระราชอิริยาบถ

             – เสด็จลงชั้น 1 (ทางบันได)

             – ถวายของที่ระลึกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

13.00 น. – ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

13.20 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

             – ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

14.30 น. – เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

             – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระประทุม ถึงเวลา 15.00 น.

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45:

บันทึกข้อความ

กำหนดการ


ภาพกิจกรรม