พิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2547

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2548 โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้ เวลา 17.00 น. – สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)                    – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหารและคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ                     – ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร                     – เสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี                     – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร                     – ทรงกราบ […]