พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในการประกอบพิธี ในพิธีครั้งนี้มีอาจารย์ใหญ่จำนวน 10 ร่าง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับมาจากโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2551 ของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยได้นำอาจารย์ใหญ่เข้ามาเพื่อประโยชน์ในการศึกษา           พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่นี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บร่างอาจารย์ใหญ่ไว้ใช้ในการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยตั้งแต่เริ่มแรกในปี 2551 จนถึงปี 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิธี และตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ           วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ผู้บริจาคร […]