โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ แบบมีหลังคา พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ แบบมีหลังคา พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การก่อสร้าง -- อาคารสถานที่ -- พัสดุครุภัณฑ์

Description

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เจริญค้าไม้ 1991
สัญญาจ้างเลขที่ 040/2548 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารแก้ไขรูปแบบและรายการก่อสร้าง (ราคางานเพิ่ม - ลด ครั้งที่ 2)

Date

2548

Type

Text

Format

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 1 เล่ม

Call Number

อ มฟล.8.1/3

Location

ตู้รางเลื่อน หมวด 8 พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University