โครงการควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

โครงการควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การก่อสร้าง -- อาคาร -- สาธารณูปโภค

Description

จัดทำโดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
บริษัทที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี จำกัด
บริษัทไตรเทค คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท สำนักงานโฟร์เอส จำกัด
บริษัทคอนซัลแตนส์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด
เป็นเอกสารรายงานการควบคุมงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำเป็นประจำทุกเดือน สรุปรายละเอียดความก้าวหน้าของงาน
ปัญหาอุปสรรคข้อมูลสำคัญของการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนรวมถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในแต่ละเดือน การดำเนินการโครงการและเหตุการณ์สำคัญ และภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

Type

Text

Format

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 54 เล่ม

Call Number

อ มฟล.8.1/2

Location

ตู้รางเลือน หมวด 8 พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Coverage

2543 - 2547

Rights

Mae Fah Luang University