โครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รายการขอส่งมอบงานก่อสร้าง

Dublin Core

Title

โครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รายการขอส่งมอบงานก่อสร้าง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การก่อสร้าง -- อาคาร -- พัสดุ -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์

Description

จัดทำโดย บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยเนื้อหาภายในเป็นเอกสารรายงานสรุปการขอเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ในแต่ละงวดงานรายละเอียดแต่ละรายการตามสัญญาจ้าง

Type

Text

Format

เอกสารสำเนาเย็บเล่ม จำนวน 48 เล่ม

Call Number

อ มฟล.8.1/1

Location

ตู้รางเลื่อน หมวด 8 พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Coverage

2543 -2547

Rights

Mae Fah Luang Uinvetsity