ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ (Archives Database)

            งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำโปรแกรม OMEKA ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลจดหมายเหตุ สำหรับสืบค้นข้อมูลเอกสารหลักฐานสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในด้านต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูลจดหมายเหตุผ่านทางเว็บไซต์ ที่ http://archives.mfu.ac.th โดยจำแนกจัดเก็บตามหมวดหมู่ ดังนี้

เอกสาร

หมายถึง เอกสารการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  อาทิ การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินงบประมาณ หลักสูตร นักศึกษา การบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา พิธี/กิจกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง เอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายอันเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยก่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากสำนักงานจังหวัดเชียงราย สื่อมวลชน หน่วยงานในจังหวัดเชียงรายด้วย

สิ่งพิมพ์

หมายถึง สิ่งตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ที่จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สารสนเทศ คู่มือต่างๆ จดหมายข่าว วารสาร จุลสาร รวมทั้งสิ่งพิมพ์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ อาทิ หนังสือที่ระลึก สูจิบัตร บัตรเชิญ โปสเตอร์ ปฏิทิน ส.ค.ส เป็นต้น

โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายถึง สื่อประเภทดิจิตอล อาทิ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดี/วีซีดีบันทึกข้อมูล เพลงประจำมหาวิทยาลัย และภาพถ่ายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาพกิจกรรม การบริการวิชาการ ภาพพิธีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ภาพการก่อสร้างอาคารสถานที่ ภาพบุคคล รวมทั้งภาพผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว  

หมายถึง แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว แบบแปลน ผังการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

วัตถุสิ่งของ

หมายถึง เหรียญและแสตมป์ที่ระลึกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดทำในวาระต่างๆ ของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

บุคคลสำคัญ

หมายถึง รายนามบุคคลสำคัญ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลตุงทองคำ อาคันตุกะ เป็นต้น