โครงการก่อสร้างอาคารเรียน และปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน และปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การก่อสร้าง -- อาคารสถานที่

Description

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงพานทวีภัณฑ์
เอกสารรายงานส่งมอบผลงานการก่อสร้างประจำงวดที่ 10

Type

Text

Format

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 2 เล่ม

Call Number

อ มฟล.8.1/4

Location

ตู้รางเลื่อน หมวด 8 พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Coverage

2549 -2550

Rights

Mae Fah Luang University