ปี พ.ศ. 2549

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรม อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) โดยเริ่มจากขบวนแห่เครื่องรดน้ำขอพรของพนักงานและนักศึกษา จากนั้นอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร สรงน้ำพระพุทธรูป เสร็จแล้วนั่งประจำที่ ต่อมาเป็นการมอบเครื่องรดน้ำขอพรให้แก่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และเริ่มพิธีรดน้ำขอพร เสร็จแล้วอธิการบดีให้พรผู้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสงกรานต์ และรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี   เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2549: จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ.2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง โดยมีพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี