รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555

Dublin Core

Title

รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย -- กรรมการสภามหาวิทยาลัย -- องค์ประกอบและหน้าที่ -- การประชุมสภามหาวิทยาลัย--การกำหนดนโยบาย -- การดำเนินงานด้านวิชาการ -- การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ -- การดำเนินงานด้านบริหาร -- ด้านการเงิน -- ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย -- ด้านกิจกรรมสาธารณะ -- การติดตามและประเมินผล -- ภาคผนวก

Date

2555

Format

Application/Pdf.(95 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/14

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Rights

Mae Fah Luang University