รายงาน สถิติ

Items in the รายงาน สถิติ Collection (48 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : รายงาน สถิติ / Full Text : / Year :สรุปผลการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงสร้างทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สรุปผลการประชุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --...

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบริหารกลาง 03-09-2539 610 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ The Thai Women of Tommorrow Project

ประวัติความเป็นมา -- สภาพความรุนแรงของปัญหา -- วัตถุประสงค์ -- กลยุทธ์การดำเนินงาน -- ครูอาสาสมัครของโครงการผู้หญิงไทยวันพรุ่งนี้ -- พื้นที่ดำเนินของโครงการ --...

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2547 602 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

รายงานกิจการ ประจำปี 2549 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด 2550-03-15 627 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล


สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2549-03-00 576 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 557 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผลรายงานการดำเนินงาน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปลอดบุหรี่ต้นแบบ

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2552 616 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

รายงานผล โครงการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผล การจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร 2551 585 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2551-03-31 559 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-06-24 578 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

โครงการนำร่องการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Asia SEED

โครงการความร่วมมือระหว่าง Asia SEED กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้า -- กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดืม -- ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้แกะสลัก -- หนึ่งตำบล...

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะทำงาน Asia Seed 2546-10-31 585 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย -- กรรมการสภามหาวิทยาลัย -- องค์ประกอบและหน้าที่ -- การประชุมสภามหาวิทยาลัย -- การกำหนดนโยบาย -- การดำเนินงานด้านวิชาการ -- การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ --...

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2555 583 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา 594 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

รายงานข้อมูลประจำปี 2558 ส่วนอาคารสถานที่ 2015: SUMERRY REPORT DIVISION OF BUIDING AND GROUND

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2558 563 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สถิติ

รายงานผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก ฉบับปี พ.ศ.2546

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552 594 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุด ปีงบประมาณ 2549

รายงานการเยี่ยมสำรวจ -- สรุปผลโครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุด ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย 29 พฤษภาคม 2550 --...

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2550 544 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

รายงานข้อมูลประจำปี 2560 ส่วนอาคารสถานที่ 2017: SUMERRY REPORT DIVISION OF BUIDING AND GROUND

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2560 502 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สถิติ

รายงานข้อมูลประจำปี 2561 ส่วนอาคารสถานที่ 2018: SUMERRY REPORT DIVISION OF BUIDING AND GROUND

รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2561 476 views
เอกสาร มฟล.,รายงาน,สถิติ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml