BROWSE ITEMS (31 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : สรุปผล / Collection : / Full Text : / Year :


  สรุปผลการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงสร้างทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สรุปผลการประชุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --...

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบริหารกลาง 03-09-2539 317 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ The Thai Women of Tommorrow Project

  ประวัติความเป็นมา -- สภาพความรุนแรงของปัญหา -- วัตถุประสงค์ -- กลยุทธ์การดำเนินงาน -- ครูอาสาสมัครของโครงการผู้หญิงไทยวันพรุ่งนี้ -- พื้นที่ดำเนินของโครงการ --...

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2547 291 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  รายงานกิจการ ประจำปี 2549 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด 2550-03-15 315 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล


  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2549-03-00 290 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 285 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล


  รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549 )

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนนโยบายและแผน, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา 290 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  รายงานการดำเนินงาน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปลอดบุหรี่ต้นแบบ

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2552 308 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  รายงานผล โครงการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผล การจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร, คณะกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 2551 295 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2551-03-31 276 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-06-24 300 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  โครงการนำร่องการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Asia SEED

  โครงการความร่วมมือระหว่าง Asia SEED กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้า -- กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดืม -- ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้แกะสลัก -- หนึ่งตำบล...

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะทำงาน Asia Seed 2546-10-31 311 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555

  สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย -- กรรมการสภามหาวิทยาลัย -- องค์ประกอบและหน้าที่ -- การประชุมสภามหาวิทยาลัย--การกำหนดนโยบาย -- การดำเนินงานด้านวิชาการ -- การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ --...

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2555 298 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554 )

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา 314 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล


  รายงานผลการประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2546

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552 289 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  รายงานผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก ฉบับปี พ.ศ.2546

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552 303 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุด ปีงบประมาณ 2549

  รายงานการเยี่ยมสำรวจ -- สรุปผลโครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุด ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย 29 พฤษภาคม 2550 --...

  รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2550 277 views
  เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล


  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2