BROWSE ITEMS (265 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : เอกสาร มฟล. / Collection : / Full Text : / Year :


   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2545-2549

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 1,016 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   เอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2544 856 views
   เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

   เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2545 862 views
   เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

   เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ฉบับปรับปรุง

   การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2549 818 views
   เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

   เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

   การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2549 831 views
   เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ   แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2544 756 views
   เอกสาร มฟล.,แผนปฏิบัติการ

   แผนปฏิบัติการประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2545 842 views
   เอกสาร มฟล.,แผนปฏิบัติการ

   แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2547 776 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนาบุคลากร

   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 : 2550 - 2554

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 812 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2: (พ.ศ.2550 - 2554)

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 757 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   Business Plan สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม ประจำปี 2554

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม 2554 766 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

   ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2542 762 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

   ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2542 694 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดศึกษาทั่วไป (คำอธิบายรายวิชา)

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2542 1,757 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)

   ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา --...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2543 751 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)

   ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2543 930 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2