การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในรอบ 6 เดือน ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 )

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

สรุปผลติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2550 -- สรุปความก้าวหน้าของกิจกรรมการปรับปรุงที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -- รายละเอียดผลการดำเนินงาน

Date

2551-03-31

Format

Application/Pdf. (50 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/11

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Rights

Mae Fah Luang University