รายงานผล โครงการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผล การจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

รายงานผล โครงการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผล การจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร, คณะกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

คำนำ -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร --สารบัญ -- บบทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย -- บทที่ 3 ผลการประเมินการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย -- บทที่ 4 บทสรุป -- ภาคผนวก

Date

2551

Format

Application/Pdf. (47 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/10

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Rights

Mae Fah Luang University