ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุคืออะไร

          จดหมายเหตุคือ “หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผลิตขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน” ( พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525: 210)

ความเป็นมา งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งเมื่อปี 2547 ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานจัดเก็บเอกสาร หลักฐานสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการ การดำเนินงาน การประชุม ความทรงจำ กิจกรรมนักศึกษา เหตุการณ์สำคัญ วัตถุจดหมายเหตุ ที่มีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงการรวบรวมเรื่องต่างๆทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัย เชื่อมโยงทางสังคมและวัฒธรรมก่อให้เกิดคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบันทึก การค้นคว้า ที่จะให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการวางแผนงานที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1. เพื่อรวบรวม เอกสาร วัตถุจดหมายเหตุ อันเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในด้านต่างๆ
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ พัฒนาการของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ทั้งเชิงนโยบาย ภาพลักษณ์ การบริหาร และวัฒนธรรมทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยง การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในอนาคต

การดำเนินงาน

งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีขอบข่ายและกิจกรรมการดำเนินการ รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ วัตถุจดหมายเหตุ เพื่อประเมินคุณค่า คัดเลือก จัดเก็บลงในฐานข้อมูลและให้บริการ ตลอดจนบันทึกเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และให้บริการบนเว็บไซต์งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.พัฒนา เอกสารจดหมายเหตุเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ โดยรวบรวมประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องด้วยระบบมาตรฐานงานจดหมายเหตุ
2.บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
3.บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา สามารถใช้ข้อมูลจากจดหมายเหตุประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงาน การดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างมีทิศทาง และรอบคอบรัดกุม