ติดต่อเรา

การให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุ

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลจดหมายเหตุ หรือสืบค้นจากบัญชีเอกสาร/สิ่งพิมพ์/โสตทัศนวัสดุ ที่จัดเตรียมไว้ห้องค้นคว้า ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) หากท่านมีความประสงค์จะยืมเอกสาร กรุณากรอก แบบฟอร์มขอยืมเอกสาร” (Document Request Form ก่อนยืมทุกครั้ง และสามารถอ่านเอกสาร/สิ่งพิมพ์ภายในห้องค้นคว้าเท่านั้น

การบริการยืมแก่หน่วยงานเจ้าของเอกสาร

          หากผู้ใช้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถสิทธิ์ยืมเอกสารจดหมายเหตุเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ โดยเอกสารที่ยืมต้องเป็นเอกสารของหน่วยงานที่ผู้ยืมสังกัดเท่านั้น หากต้องการยืมเอกสารของส่วนงานอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเอกสาร (ในกรณีมีเงื่อนไขชั้นความลับของเอกสาร)


 

ที่ตั้ง

งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3
อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ( AV )
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลาที่ให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.


 

 ติดต่อเรา

อีเมล์ archives@mfu.ac.th

โทร.053-916-344 โทรสาร. 053-916-314

          ท่านสามารถบริจาคเอกสาร สิ่งพิมพ์ วัสดุ สิ่งของ และข้อมูลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพื่อนำมาจัดเก็บรักษาตามหลักวิชาการ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการของงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามวันและเวลาดังกล่าว