แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

Dublin Core

Title

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- แผนพัฒนา

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary -- พันธกิจ -- เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับสถาบัน -- ยุทธศาสตร์หลัก -- เป้าประสงค์ -- ตัวชี้วัด (32) -- ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ -- แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (2560-2564) -- กรอบแนวคิดการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- บริบทโลก : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล -- บริบทประเทศ : ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- บริบทมหาวิทยาลัย : วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) -- ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) -- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
32 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.1/17

Location

server หมวดที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University