BROWSE ITEMS (10 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : แผนพัฒนามหาวิทยาลัย / Collection : / Full Text : / Year :


   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2545-2549

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 1,025 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 : 2550 - 2554

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 818 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2: (พ.ศ.2550 - 2554)

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 760 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   Business Plan สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม ประจำปี 2554

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม 2554 774 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary -- พันธกิจ -- เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับสถาบัน -- ยุทธศาสตร์หลัก -- เป้าประสงค์ -- ตัวชี้วัด (32) -- ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ --...

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 218 views
   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ -- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม -- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม -- ยุทธศาสตร์ที่ 4...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564-11-08 87 views
   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย,คู่มือ

   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับแก้ไขค่าเป้าหมาย ปี 2566

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ -- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม -- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม -- ยุทธศาสตร์ที่ 4...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2565-11-18 107 views
   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย,คู่มือ

   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2569)

   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก -- การวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย -- ยุทธศาสตร์ภายใต้แผรพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) --...

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 185 views
   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2