BROWSE ITEMS (9 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : แผนพัฒนามหาวิทยาลัย / Collection : / Full Text : / Year :


  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2545-2549

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 829 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 : 2550 - 2554

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 690 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2: (พ.ศ.2550 - 2554)

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 635 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  Business Plan สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม ประจำปี 2554

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม 2554 637 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary -- พันธกิจ -- เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับสถาบัน -- ยุทธศาสตร์หลัก -- เป้าประสงค์ -- ตัวชี้วัด (32) -- ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ --...

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 115 views
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ -- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม -- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม -- ยุทธศาสตร์ที่ 4...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564-11-08 2 views
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย,คู่มือ

  คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับแก้ไขค่าเป้าหมาย ปี 2566

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ -- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม -- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม -- ยุทธศาสตร์ที่ 4...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2565-11-18 5 views
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย,คู่มือ

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2