คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dublin Core

Title

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน

Description

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน -- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -- ฝ่ายเลขานุการและธุรการ -- ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง -- ฝ่ายสนันสนุนการเรียนการสอน -- โครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ -- ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ -- ฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ -- งานห้องปฏิบัติการทางเครื่องสำอางและงานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย -- การบริหารพัสดุศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
309 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/65

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University