มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และการดำเนินการในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2541-2546

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการการจัดทำรายงานการดำเนินงาน 5 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงาน -- ประวัติ

Description

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547
การกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินการหลังการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2546 -- การบริหารมหาวิทยาลัย -- บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ จากป่าเสื่อมโทรม สู่เมืองมหาวิทยาลัย

Date

2547-02-03

Type

Text

Format

Application/pdf.
268 หน้า:ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.3 /15

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha

Coverage

2541-2546

Rights

Mae Fah Luang University