ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. .....

Dublin Core

Title

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. .....
เล่ม 115 ตอนที่ 62 ง 4 สิงหาคม 2541 หน้า 20

Creator

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Subject

พระราชบัญญัติ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Description

เอกสารสำเนา จำนวน 1 แผ่น แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร

Date

04-08-2541

Format

Application/pdf.

Call Number

อ ชร.1.5/14

Location

เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ 2539 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University