ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. .....

Dublin Core

Title

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. .....
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 66 ง 31 กรกฎาคม 2541 หน้า 16-17

Creator

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Subject

พระราชบัญญัติ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Description

เอกสารสำเนา จำนวน 1 แผ่น รายนามแต่งตั้งคณะกรรมมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา

Date

31-07-2541

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

อ ชร.1.5/13

Location

เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ 2539 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University