BROWSE ITEMS (16 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย / Collection : / Full Text : / Year :


  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541 เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 115 ตอนที่ 65ก หน้า 1-20 ลงวันที่...

  การบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2541 2,373 views
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย,พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย,ประวัติการก่อตั้ง


  บันทึกข้อความ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.....

  ประวัติการก่อตั้ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฝ่ายสังคม 425 views
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย


  บันทึกข้อความ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.....

  เอกสารสำเนา จำนวน 42 แผ่น บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ...... ,บันทึกข้อความการประชุมสภาผู้แทนราษฎร, บันทึกข้อความ...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 419 views
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ....

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 02-09-2539 429 views
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.....

  เอกสารบันทึกข้อความ และสำเนา จำนวน 40 แผ่น เรื่อง ขอเชิญไปชี้แจงในฐานะที่เป็นกรรมาธิการ, เรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร, ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ..... (ฉบับร่างฯ...

  ประวัติการก่อตั้ง ทบวงมหาวิทยาลัย 432 views
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.....

  ประวัติการก่อตั้ง กองกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 378 views
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2