รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลกระทบของปัจจัยทางภูมิอากาศต่อการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย: การพัฒนาซอฟต์แวร์บีไอทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลกระทบของปัจจัยทางภูมิอากาศต่อการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย: การพัฒนาซอฟต์แวร์บีไอทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
The influence of climate on human mortality in Chiang Rai: a developing of business intelligence tools in Ecoinformatics

Creator

วัชรพงศ์ ศรีแสง

Subject

นิเวศวิทยา
พยากรณ์อากาศ
สาธารณสุข
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
การตัดสินใจ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
มนุษย์ -- อิทธิพลของภูมิอากาศ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Date

2553

Type

Text

Format

17 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha; eng

Relation

Rights

Mae Fah Luang University