BROWSE ITEMS (265 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : เอกสาร มฟล. / Collection : / Full Text : / Year :


  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2545-2549

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 828 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  เอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2544 707 views
  เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2545 724 views
  เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ฉบับปรับปรุง

  การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2549 682 views
  เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

  การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2549 695 views
  เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ  แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2544 627 views
  เอกสาร มฟล.,แผนปฏิบัติการ

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2545 685 views
  เอกสาร มฟล.,แผนปฏิบัติการ

  แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2547 650 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนาบุคลากร

  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 : 2550 - 2554

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 690 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2: (พ.ศ.2550 - 2554)

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 635 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  Business Plan สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม ประจำปี 2554

  การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม 2554 637 views
  เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

  ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2542 629 views
  เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

  ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2542 578 views
  เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

  รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดศึกษาทั่วไป (คำอธิบายรายวิชา)

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2542 1,488 views
  เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)

  ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา --...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2543 630 views
  เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)

  ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2543 809 views
  เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2