BROWSE ITEMS (338 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : เอกสาร มฟล. / Collection : / Full Text : / Year :


   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2545-2549

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 1,082 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   เอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2544 909 views
   เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

   เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2545 918 views
   เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

   เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ฉบับปรับปรุง

   การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2549 878 views
   เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ

   เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

   การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2549 875 views
   เอกสาร มฟล.,เอกสารงบประมาณ   แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2544 807 views
   เอกสาร มฟล.,แผนปฏิบัติการ

   แผนปฏิบัติการประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2545 891 views
   เอกสาร มฟล.,แผนปฏิบัติการ

   แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2547 831 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนาบุคลากร

   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 : 2550 - 2554

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 865 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2: (พ.ศ.2550 - 2554)

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 802 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   Business Plan สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม ประจำปี 2554

   การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม 2554 814 views
   เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

   ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2542 808 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

   ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2542 741 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดศึกษาทั่วไป (คำอธิบายรายวิชา)

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2542 1,843 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)

   ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา --...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2543 798 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)

   ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2543 969 views
   เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2