รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า
Jatropha Germplasm Collection and varietal Development For Dwarfism Suitable for Commercial Cultivation

Creator

พงษ์มณี ทองใบ

Subject

Jatropha -- Research

Contributor

สมฤดี นิลทอง
สยาม ภพลือชัย
ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

Date

2550-2553

Type

Text

Format

239 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

eng

Relation

Rights

Mae Fah Luang University