ปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโถงอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีในครั้งนี้มี อธิการบดี ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และในช่วงเย็น เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ได้จัดงานกิจกรรมวันครอบครัวมฟล. โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เวลา 08.15 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เวลา 08.30 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                      – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพพร้อมกัน เวลา 08.45 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ผู้บริหาร และพนักงานเดินทางไปยังโถงอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 เวลา 09.00 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธาน […]

ครบรอบ 22 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นสองวันคือวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 และในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง