ดาวน์โหลด

              งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ  วัตถุจดหมายเหตุ ฯลฯ ที่มาจากการจัดหา และได้รับมอบจาก  ผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยดำเนินงานจัดเก็บ ในรูปแบบดิจิตอล ลงในฐานข้อมูล  Omeka  ผู้สนใจสามารถสืบค้นเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย วัตถุจดหมายเหตุ ในเมนูสืบค้น Search Service ของฐานข้อมูล Omeka และ หากท่านเห็นว่าเอกสารจากฐานข้อมูล เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท่านสนใจ  โปรดทำการจดรหัสบัญชีเอกสาร (หัวข้อ Source ) เพื่อนำมาใช้ในการเขียนแบบฟอร์มขอยืมเอกสารจดหมายเหตุ  รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งมอบเอกสาร/ เอกสารในรูปแบบดิจิตอลได้โดยดาวน์โหลด คู่มือจัดระบบและส่งมอบเอกสาร และ แบบฟอร์มส่งมอบเอกสาร ให้งานจดหมายเหตุต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่องานหอจดหมายเหตุ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  โทรศัพท์ 05391 6344.