สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Dublin Core

Title

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ปริญญาเอก

Description

เนื่องในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจีนวิทยา ปีการศึกษา 2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2548

Date

2548-02-10

Type

Moving Image

Format

ความยาว : 00:03:05 นาที

Call Number

D 0009

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University