สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Dublin Core

Title

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- หลักสูตร -- สาขาวิชา -- นิติศาสตร์

Description

เนื่องในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2546

Date

2548

Type

Moving Image

Format

ความยาว : 00:02:53 นาที

Call Number

D 0008

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University