BROWSE ITEMS (351 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / Collection : / Full Text : / Year :


  รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ทุนการศึกษา โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2549 โดย รศ.ดร.ปรีชา...

  วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549 530 views
  โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

  พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) กล่าวคุณูปการ เนื่องในพิธีสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เนื่องในโอกาส รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีสถาปนาอธิการขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558...

  วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2558-06-10 531 views
  โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์,อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เนื่องในโอกาส รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีสถาปนาอธิการขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ...


  รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

  วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549 408 views
  โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

  รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

  วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2550 365 views
  โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

  รายการ Special Report

  วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549 395 views
  โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร...

  วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 599 views
  โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2