วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (20 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :
การประชุมเรื่อง ทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เรื่อง...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2548-10-25 83 views
การประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2548-12-11 93 views
พิธี กิจกรรม,พระราชานุสาวรีย์,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถรายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ทุนการศึกษา โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2549 โดย รศ.ดร.ปรีชา...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549 34 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม บทเพลงความดีมิสิ้นสลาย บทเพลงประดู่แดง

บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม ประพันธ์ พ. นรารัตน์วันชัย ขับร้อง ปิติ พลังวชิรา บทเพลง ความดีมิเคยสลาย คำร้อง ธานินทร์ เคนโพธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง โดม ทิวทอง บทเพลงประดู่แดง คำร้อง...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2552 54 views
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง,เพลง

อธิการบดีพบพนักงาน

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552-09-30 30 views
กิจกรรมพนักงาน,อธิการบดีผู้ก่อตั้งเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2552 32 views
ประวัติมหาวิทยาลัย,อธิการบดีผู้ก่อตั้ง

พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี ) กล่าวคุณูปการ เนื่องในพิธีสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีสถาปนาอธิการขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . ส่วนประชาสัมพันธ์ 2558-06-10 46 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์,อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีสถาปนาอธิการขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2558-06-10 33 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์,อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Output Formats

omeka-json, omeka-xml