วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (338 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :การประชุมเรื่อง ทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เรื่อง...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2548-10-25 467 views
การประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2548-12-11 647 views
พิธี กิจกรรม,พระราชานุสาวรีย์,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถรายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ทุนการศึกษา โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2549 โดย รศ.ดร.ปรีชา...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549 436 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม บทเพลงความดีมิสิ้นสลาย บทเพลงประดู่แดง

บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม ประพันธ์ พ. นรารัตน์วันชัย ขับร้อง ปิติ พลังวชิรา บทเพลง ความดีมิเคยสลาย คำร้อง ธานินทร์ เคนโพธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง โดม ทิวทอง บทเพลงประดู่แดง คำร้อง...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2552 475 views
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง,เพลง

อธิการบดีพบพนักงาน

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552-09-30 425 views
กิจกรรมพนักงาน,อธิการบดีผู้ก่อตั้งOutput Formats

omeka-json, omeka-xml