จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

ชาสร้างเมือง -- กระบวนการผลิตชาดำ -- Prevention of iron -Polyphenol Complex formation bu chelation in Black tea -- บทบาทด้านการระงับกลิ่น และกำจัดสารพิษ -- กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -25 ธันวาคม 2561

Date

2562

Type

Text

Format

26 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล 3.1.3/34

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University