ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง "การทำงานเป็นทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง "การทำงานเป็นทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

กิจกรรมการนำเสนอ เรื่อง "การทำงานเป็นทีม" และ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" -- ประมวลภาพ

Date

2561-03-29

Type

Text

Format

Application/pdf.
17 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/12

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University