ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา"
วันเสาร์ที่ 29 - อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

กิจกรรมการนำเสนอ "แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา" -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรื่อง "การทำงานแบบ One Stop Service" -- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เรื่อง "ระบบการติดตามเอกสาร" -- สำนักจีนวิทยา เรื่อง "ระบบการติดตามเอกสาร" -- สำนักวิชาการจัดการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติงานโดยใช้การติดตามข้อมูลด้วยการทำ Checklist" -- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าใช้งานอาคารใหม่, การสร้างเครือข่าย-ทันตแพทย์พี่เลี้ยง และการสื่อสารภายในและภายนอกขององค์กร" -- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง "การใช้ Google Application มาพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน" -- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง "การทำงานเป็นทีม" -- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง "บทบาทของเลขานุการสำนักวิชาในการอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "หนังสือเวียนภายในสำนักวิชา, การออกเลขหนังสือภายในของสำนักวิชา และ การติดตามผลการดำเนินงาน" -- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง "หัวข้อการนำความรู้ด้าน IT มาช่วยปฏิบัติงานเลขานุการสำนักวิชา" -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง "การบริหารจัดการแบบ Cooperation and Active Learning" -- สำนักวิชานิติศาสตร์ เรื่อง "พี่เลี้ยงพนักงานใหม่" -- ประมวลภาพ

Date

2560-03-29-30

Type

Text

Format

Application/pdf.
42 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/11

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University