ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "แนวทางการประเมินกระบวนการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "แนวทางการประเมินกระบวนการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน"
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้อง E3B 101 อาคารสำนักวิชา E3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสำนักวิชา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง การบริหารอาจารย์ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับนักศึกษา -- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การรับนักศึกษา -- สำนักวิชาจีนวิทยา เรื่อง การกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ. 4) การกำกับการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และมคอ.6) -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรื่อง การกำกับติดตาม การจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ. 4) -- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การกำกับติดตาม การจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ. 4) -- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เรื่อง การรับนักศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา -- สำนักวิชานวัตกรรมสังคม เรื่อง แนวทางการประเมินกระบวนการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ประจำปีการศึกษา 2557 -- สำนักวิชานิติศาสตร์ เรื่อง การจัดทำบริการวิชาการของสำนักวิชานิติศาสตร์ -- สำนักวิชาการจัดการ เรื่อง การรับนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว) -- สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เรื่อง การประเมินกระบวนการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ -- ประมวลภาพ

Date

2559-03-29

Type

Text

Format

Application/pdf.
24 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/10

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University