BROWSE ITEMS (20 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : ถอดบทเรียน / Collection : / Full Text : / Year :


  ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2555 เรื่อง "การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย"

  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) -- เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนใหญ่...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2555-04-23 188 views
  KM,ถอดบทเรียน

  ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2555 ต่อยอดในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านผลิตบัณฑิต และการวิจัย

  "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนใหญ่"...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2555-07-20 214 views
  KM,ถอดบทเรียน

  ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2556 เรื่อง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" "การจัดทำแผนการสอน" และ "เทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอก"

  "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "การจัดทำแผนการสอน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2556-04-23 176 views
  KM,ถอดบทเรียน


  ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "จิตบริการกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2556-05-28 184 views
  KM,ถอดบทเรียน


  ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

  รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 -- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 2 รายวิชา คือ...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2558-07-14 189 views
  KM,ถอดบทเรียน

  ถอดบทเรียนโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพสำนักวิชาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การนำเสนอการบริหารจัดการภายในสำนักวิชาโดยให้แต่ละสำนักวิชานำเสนอข้อมูลสำนักวิชาละ 10 - 15 นาที -- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการสนับสนุนงานวิชาการ"...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2558-04-25-26 204 views
  KM,ถอดบทเรียน

  ถอดบทเรียนสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา และข้อมูลสำคัญทางการศึกษา"

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2557-11-21-22 216 views
  KM,ถอดบทเรียน

  ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "แนวทางการประเมินกระบวนการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน"

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสำนักวิชา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง การบริหารอาจารย์ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับนักศึกษา -- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2559-03-29 199 views
  KM,ถอดบทเรียน

  ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา"

  กิจกรรมการนำเสนอ "แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา" -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรื่อง "การทำงานแบบ One Stop Service" -- สำนักวิชาแพทยศาสตร์...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2560-03-29-30 188 views
  KM,ถอดบทเรียน


  ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา"

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2561-05-30 208 views
  KM,ถอดบทเรียน
  ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง "เทคโนโลยีในการทำงาน"

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2562-09-10 98 views
  KM,ถอดบทเรียน


  ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "การลดขั้นตอนการทำงาน"

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2563-07-08 108 views
  KM,ถอดบทเรียน

  ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเลขานุการสำนักวิชา เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร"

  กิจกรรมการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "งานการเงินและบัญชี, งานนโยบาย แผน และงบประมาณ, การขอตำแหน่งทางวิชาการ, ระบบงานคุณภาพ, ระบบงานสารบรรณ,...

  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2563-07-18 98 views
  KM,ถอดบทเรียน

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2