BROWSE ITEMS (20 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : ถอดบทเรียน / Collection : / Full Text : / Year :


   ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2555 เรื่อง "การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย"

   เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) -- เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนใหญ่...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2555-04-23 315 views
   KM,ถอดบทเรียน

   ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2555 ต่อยอดในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านผลิตบัณฑิต และการวิจัย

   "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนใหญ่"...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2555-07-20 342 views
   KM,ถอดบทเรียน

   ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2556 เรื่อง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" "การจัดทำแผนการสอน" และ "เทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอก"

   "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "การจัดทำแผนการสอน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2556-04-23 318 views
   KM,ถอดบทเรียน


   ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "จิตบริการกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2556-05-28 314 views
   KM,ถอดบทเรียน


   ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

   รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 -- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 2 รายวิชา คือ...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2558-07-14 308 views
   KM,ถอดบทเรียน

   ถอดบทเรียนโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพสำนักวิชาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การนำเสนอการบริหารจัดการภายในสำนักวิชาโดยให้แต่ละสำนักวิชานำเสนอข้อมูลสำนักวิชาละ 10 - 15 นาที -- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการสนับสนุนงานวิชาการ"...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2558-04-25-26 321 views
   KM,ถอดบทเรียน

   ถอดบทเรียนสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา และข้อมูลสำคัญทางการศึกษา"

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2557-11-21-22 347 views
   KM,ถอดบทเรียน

   ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "แนวทางการประเมินกระบวนการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน"

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสำนักวิชา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง การบริหารอาจารย์ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับนักศึกษา -- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2559-03-29 326 views
   KM,ถอดบทเรียน

   ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา"

   กิจกรรมการนำเสนอ "แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา" -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรื่อง "การทำงานแบบ One Stop Service" -- สำนักวิชาแพทยศาสตร์...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2560-03-29-30 314 views
   KM,ถอดบทเรียน


   ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา"

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2561-05-30 349 views
   KM,ถอดบทเรียน
   ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง "เทคโนโลยีในการทำงาน"

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2562-09-10 229 views
   KM,ถอดบทเรียน


   ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "การลดขั้นตอนการทำงาน"

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2563-07-08 228 views
   KM,ถอดบทเรียน

   ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเลขานุการสำนักวิชา เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร"

   กิจกรรมการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "งานการเงินและบัญชี, งานนโยบาย แผน และงบประมาณ, การขอตำแหน่งทางวิชาการ, ระบบงานคุณภาพ, ระบบงานสารบรรณ,...

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2563-07-18 239 views
   KM,ถอดบทเรียน

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2