ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา"
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

กิจกรรมการนำเสนอ เรื่อง "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา" -- ประมวลภาพ

Date

2561-05-30

Type

Text

Format

Application/pdf.
18 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/13

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University