ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2555 ต่อยอดในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านผลิตบัณฑิต และการวิจัย

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2555 ต่อยอดในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านผลิตบัณฑิต และการวิจัย
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนใหญ่" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "การเขียนโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (dialogue) -- ประมวลภาพ

Date

2555-07-20

Type

Text

Format

Application/pdf.
9 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/2

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University