ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2555 เรื่อง "การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2555 เรื่อง "การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย"
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) -- เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนใหญ่ เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) -- การเขียนโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากภายนอก เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) -- ประมวลภาพ

Date

2555-04-23

Type

Text

Format

Application/pdf.
7 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/1

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University