โครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2552 จำนวน 22 โครงการ

Dublin Core

Title

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2552 จำนวน 22 โครงการ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

โครงการ -- การบริการวิชาการ -- การเผยแพร่

Description

ชื่อโครงการ --ประเภทโครงการ -- หลักการและเหตุผล-- วัตถุประสงค์ -- เป้าหมายการดำเนินการ -- ระยะเวลา -- ปฎิทินกิจกรรม -- เป้าหมาย -- ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย -- งบประมาณรายจ่าย -- แผนการใช้งบประมาณ -- สถานที่จัดโครงการ -- ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

Date

2552

Format

100 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.12.1/1

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 12 การบริการวิชาการ

Rights

Mae Fah Luang University