BROWSE ITEMS (24 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : กิจกรรมการบริการวิชาการ / Collection : / Full Text : / Year :


  เปิดโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2548 432 views
  สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ


  ดนตรีไทยอุดมศึกษา เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ 2550 434 views
  สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ

  เพลินพรมแดน และสันติวัฒนธรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายเมืองเชียงตุง

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง 2552 348 views
  สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ

  นิทรรศการภาพวาดพู่กันจีน การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 60 ปี

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2552 308 views
  สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ

  การสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน

  ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท วันที่ 28 มีนาคม 2548...

  การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2548 386 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,บัตรเชิญ

  นิทรรศการภาพพิมพ์ปีใหม่ของไต้หวัน

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553 299 views
  สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ

  โครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2552 จำนวน 22 โครงการ

  ชื่อโครงการ --ประเภทโครงการ -- หลักการและเหตุผล-- วัตถุประสงค์ -- เป้าหมายการดำเนินการ -- ระยะเวลา -- ปฎิทินกิจกรรม -- เป้าหมาย -- ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย -- งบประมาณรายจ่าย --...

  การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2552 404 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,การบริการวิชาการ

  โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 41 โครงการ

  โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553 -- สำนักวิชานิติศาสตร์ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -- สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ --...

  การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2553 375 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,การบริการวิชาการ

  โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 37 โครงการ

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3 โครงการ -- สำนักวิชานิติศาสตร์ 1 โครงการ -- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 5 โครงการ -- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โครงการ --...

  การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2554 372 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,การบริการวิชาการ

  โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 39 โครงการ

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เรื่องการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -- โครงการบริการวิชาการที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการ --...

  การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2555 354 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,การบริการวิชาการ

  เชิญชมกิจกรรมวันวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2551-01-21 330 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  นิทรรศการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล 2558-09-03 379 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


  "100 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ "

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2554-09-02 276 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การเสวนา

  เชียงรายกับวัฒนธรรมในสายหมอก

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557-01-22 251 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  งานมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2017 13-17 พฤศจิกายน 2560

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2560-11-13 275 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  Singha BizCourse Enterpreneur 2 ความสำเร็จของ SMEs ไทย

  แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2554 244 views
  ความร่วมมือทางวิชาการ,กิจกรรมการบริการวิชาการ,เอกสารประชาสัมพันธ์

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2