การบริการวิชาการ

Items in the การบริการวิชาการ Collection (8 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การบริการวิชาการ / Full Text : / Year :
Proceeding 2008 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย 2551-11-26 609 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,การประชุมวิชาการ,วันครบรอบ

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2552 จำนวน 22 โครงการ

ชื่อโครงการ --ประเภทโครงการ -- หลักการและเหตุผล-- วัตถุประสงค์ -- เป้าหมายการดำเนินการ -- ระยะเวลา -- ปฎิทินกิจกรรม -- เป้าหมาย -- ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย -- งบประมาณรายจ่าย --...

การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2552 506 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,การบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 41 โครงการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553 -- สำนักวิชานิติศาสตร์ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -- สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ --...

การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2553 479 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,การบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 37 โครงการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3 โครงการ -- สำนักวิชานิติศาสตร์ 1 โครงการ -- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 5 โครงการ -- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โครงการ --...

การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2554 474 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,การบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 39 โครงการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เรื่องการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -- โครงการบริการวิชาการที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการ --...

การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2555 460 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,การบริการวิชาการ

16th MFU Anniversary Research Exhibition 2014

การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย, สำนักวิชา 2557 477 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,การบริการวิชาการ,นิทรรศการ,วันครบรอบ

“ธัมมิกราชากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ”

การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2556-09-25 536 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,การบรรยายพิเศษ,วันครบรอบ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml