ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 เมษายน 2545

Dublin Core

Title

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 เมษายน 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมมัคคุเทศน์ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานยุคใหม่ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดงาน "แม่ฟ้าหลวงรายงานประชาชนแนะนำโครงการ MBA" -- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเชียงราย จัดอบรม อสม. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตรทางวิชาการระยะสั้น เรื่องความรู้การตลาดเบื้องต้นสำหรับธุรกิจชุมชน -- ประมวลภาพกิจกรรม

Date

2545

Type

Text

Source


Call Number

สพ มฟล.3.1.1/8

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University