BROWSE ITEMS (192 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย / Collection : / Full Text : / Year :


   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2543

   มฟล. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศหวังพัฒนานักศึกษาให้ก้าวไกล -- มฟล. จับมือเทศบาลพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย -- เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 755 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2543

   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จแทนพระองค์ฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 758 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2543

   สารจากอธิการบดี -- สืบสานปณิธานในโครงการพัฒนาดอยตุง -- การร่วมมือกับต่างประเทศ ศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใกล้เป็นจริง -- ประมวลภาพกิจกรรม -- ตุง...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 785 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2543

   บทอาศิรวาท 100 สมเด็จย่าแห่งแม่ฟ้าหลวง -- ความหมายตราสัญลักษณ์ -- พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวง พระผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลก -- นายกฤษฎา...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 779 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2543 - มกราคม 2544

   ปฎิทินการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2544 -- ความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 720 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2544

   ปณิธานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- บทความ สับประรดผลไม้เลื่องชื่อของเชียงราย ประโยชน์มากมายกว่าที่คิด โดย อ.จุฑามาศ นิวัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร -- บทความ เกษตรกรรมยุคไฮเทค...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2544 740 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2544

   บทบรรณาธิการ -- คำปรารภจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลออสเตรเลีย --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2544 777 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 เมษายน 2545

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมมัคคุเทศน์ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 709 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2545

   ฯพณฯ เอี้ยนถิงไอ้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคุณจาง กั๋วชิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการก่อสร้าง...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 722 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2545

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2545 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธี ถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 692 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2545

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการ สัปดาห์ความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับข้าราชครู --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 763 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2545

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับข้าราชการและบุคคลผู้สนใจทั่วไป -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัปดาห์ทานหาแม่ฟ้าหลวง --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 761 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2545

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นำสมัยไฮเทคและสมรรถนะเยี่ยม เพื่อการวิจัยและให้บริการชุมชน -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัปดาห์ทานหาแม่ฟ้าหลวง --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 714 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2545

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลจากหน่วยงานราชการ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัปดาห์ทานหาแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 717 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ วันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2545

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 715 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2545

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ Art for All ภูมิภาคเพื่อเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา -- สัมภาษณ์ ดร.ทะนง พิทยะ...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 723 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 1 - 15 มกราคม 2546

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลาง ระดับต้น สำหรับบุคคลทั่วไป -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการติดตั้งและประยุกต์ใช้งาน Linux...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 717 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2547

   สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรต้นแบบพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 810 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2547

   มฟล. สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา จัดมหกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้านยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ -- เชิญร่วมเดิน -- วิ่งเพื่อการกุศล แม่ฟ้าหลวงมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 826 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547

   แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว -- พระตำหนักดอยตุง ภูชี้ฟ้า อ.เทิง -- รายงานเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง -- รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง -- ข่าวประชาสัมพันธ์...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 649 views
   จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2